Кариери:

Проекти:

» гр. Видин - "Дунав мост-2" - Сондажни работи

» Гр. Бургас "НЕФТОХИМ" - Пилотно сондиране на обект НБ "Росенец" "Възел на отчитане на нефт с автом. Пробоотборник--Ш.833."

Фирмата има основен предмет на дейност извършването на геоложки, инженерногеолож- ки, хидрогеоложки, геотехнически геофизични проучвания за сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти, изготвяне на документация за откриване на процедура за концесия, ОВОС на нови и действащи находища и извършване на строителство за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти; изграждане на кладенци и дренажи, геоекологични оценки и вреди от замърсявания; проучвания за сметища, депа за опасни отпадъци; сеизмични оценки и райониране; минно-технически проучвания и проекти за въгледобива и рудодобива, производство на специализирана апаратура.

Бизнес направления:

В над десетгодишната си практика, фирмата е развила три основни направления в своята дейност.

1. Укрепване на свлачища и строителни площадки.
За контакти:

централен офис:
гр. Ямбол, ул. "Ямболен" 13, ет. 1
прокурист: инж. Димчо Георгиев
тел.: 046-66-24-36
факс: 046-66-24-29
GSM: 0889-221-283
e_mail: georgiev_geolgeot@abv.bgCopyright © Геология и Геотехника ООД. All rights reserved.               Designed by ATKOM EOOD