Управление
Човешки ресурси
Техника
За Геология и Геотехника - 1
ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА ФИРМАТА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Фирмата има основен предмет на дейност извършването на геоложки, инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически геофизични проучвания за сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти, изготвяне на документация за откриване на процедура за концесия, ОВОС на нови и действащи находища и извършване на строителство за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти; изграждане на кладенци и дренажи, геоекологични оценки и вреди от замърсявания; проучвания за сметища, депа за опасни отпадъци; сеизмични оценки и райониране; минно-технически проучвания и проекти за въгледобива и рудодобива, производство на специализирана апаратура.

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни дипломирани инженери и магистри по геология, инженерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехника, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство. Водещите специалисти на Фирмата са специализирали в различни университети и научни институции:

- Висше техническо училище, Равенсбург, Германия
- Съндерландски университет, Съндерланд, Обединено Кралство
- Минна академия, Париж, Франция
- Институт по сеизмология, Ташкент, Узбекистан
- Технологически институт, Солун, Гърция
- Московски държавен университет, Москва, РусияCopyright © Геология и Геотехника ООД. All rights reserved.               Designed by ATKOM EOOD